ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso.

1. Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van ROELANDS zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, juridische en/of incassowerkzaamheden. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend indien deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd, terwijl deze prevaleren boven door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

2. Aanvaarding
Een aan ROELANDS verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. ROELANDS is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

4. Werkzaamheden
De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

Het staat ROELANDS vrij om derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Deze kosten worden door ROELANDS als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

In het geval dat ROELANDS de algemene opdracht wordt gegeven om incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

De opdrachtgever stelt Roelands onmiddellijk op de hoogte van de bij hem/haar relevante ontwikkelingen (zoals betalingen en/of relevante correspondentie)

5. Tarieven
ROELANDS berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Alle aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
De kosten van derden, waaronder ambtelijke kosten, zullen zonder opslag worden doorberekend.

ROELANDS heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of ROELANDS ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat. ROELANDS is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

ROELANDS is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid
ROELANDS is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

ROELANDS is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
Door ROELANDS wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

6. Voorschotten
ROELANDS is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.
ROELANDS is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die ROELANDS voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

7. Betaling
Voldoening van al hetgeen aan ROELANDS verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat ROELANDS haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

8. Buitengerechtelijke kosten
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van ROELANDS.

9. Geschillen
Op de rechtsverhouding tussen ROELANDS en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de gewone rechter van de plaats van vestiging van ROELANDS.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?