TARIEVEN DEURWAARDER

Wat zijn de tarieven van Roeland gerechtsdeurwaarder en incasso?
Een overzicht van werkzaamheden en bijbehorende tarieven vindt u hier.

Tarieven behorende bij de algemene voorwaarden van Roelands Gerechtsdeurwaarder & Incasso.

Bijlage I

Definities
De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.

Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven
Voor cliënten, behorende bij de algemene voorwaarden van ROELANDS. Onderstaande tarieven kunnen naast elkaar van toepassing zijn

Incassoprovisie
Voor zaken waarin is geïncasseerd, wordt een incassoprovisie in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in boek 6 artikel 96 BW. Roelands zal trachten deze kosten op de schuldenaar te verhalen.

De incassoprovisie wordt berekend over het te incasseren bedrag. De tarieven zijn als volgt:

minimum tarief € 40,00
15% over de eerste € 2.500,00
10% over de volgende € 2.500,00
5% over de volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom, met een maximum van € 6.775,00.

Indien op verzoek van opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, een vordering wordt geïncasseerd ten laste van een ander rechtspersoon, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Dossierkosten
Bij zaken waarin niets is geïncasseerd, brengt Roelands de cliënt een bedrag aan dossierkosten in rekening, met een minimumbedrag van € 40,00.

Advisering
Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, enz.) is de cliënt aan Roelands verschuldigd een honorarium van € 100,00 per uur.

Roelands is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

Salaris gemachtigde
In geval van een procedure bij de sector kanton van een rechtbank, wordt voor het opstellen van de dagvaarding aan de cliënt een bedrag in rekening gebracht aan salaris, een en ander op basis van het liquidatietarief van de rechtbank, sector kanton, tenzij er sprake is van advieswerkzaamheden/juridische werkzaamheden. In dat geval is een honorarium verschuldigd als aldaar omschreven.

Nakosten
Indien door Roelands na vonnis buitenambtelijke werkzaamheden zijn verricht, dan is zij gerechtigd de met die werkzaamheden gepaard gaande kosten als nakosten aan cliënt in rekening te brengen. Buitenambtelijke werkzaamheden zijn onder meer het aanschrijven van de wederpartij tot voldoening aan een vonnis op tegenspraak, werkzaamheden inzake ontvangst, bestudering en vastlegging van het vonnis en onderzoek naar en overleg over te nemen executiemaatregelen.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?