VEELGESTELDE VRAGEN

 

Bij Roelands gerechtsdeurwaarder en incasso ontvangen we vaak vragen over ambtelijke handelingen, onze diensten en vragen. Heeft u een brief van ons ontvangen? Kijk dan bij de verschillende ambtshandelingen van ons kantoor.

Algemeen

Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder?
Er is geen verschil in ambtelijke bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder en van de toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

Wat is een dagvaarding?
Een dagvaarding is een oproeping om voor de rechter te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

Wat is dat, betekening?
Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Wat is een exploot?
Exploot of exploit is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgereikt. Zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?
De gerechtsdeurwaarder mag van 7.00 uur tot 20.00 uur gedurende zes dagen per week ambtshandelingen verrichten. Tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren ambtshandelingen te verrichten.

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met een beslaglegging of ontruiming?
Ja dat mag. Maar hij moet wel de bevoegdheid hebben om beslag te leggen.

De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag ook niet aankondigen dat hij een maatregel (zoals beslag) zal nemen, als hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft. De gerechtsdeurwaarder zal vaak ook aankondigen dat hij een maatregel zoals een beslag zal gaan nemen.

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?
Als de rechter in het vonnis heeft bepaald dat het huis ontruimd moet worden en de schuldenaar niet zelf het huis ontruimt, zal de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan.

De gerechtsdeurwaarder haalt alle spullen uit het huis en plaatst deze op straat. Deze goederen worden door of namens de gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.

Alle in de woning aanwezige mensen moeten de woning verlaten. Als er huisdieren zijn achtergelaten in de woning, dan worden zij uit de woning gehaald en in een dieropvang ondergebracht, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

Wat is een executoriale verkoop?
Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bedrag moet worden betaald en de schuldenaar betaalt dat bedrag niet, dan kan beslag worden gelegd op zijn roerende zaken, bijvoorbeeld het meubilair, de televisie, fietsen enzovoorts. Die zaken kunnen, als dan ook niet wordt betaald, executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Is naar mijn naam gezocht in het beslagregister?
Als u een verzoek heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in het beslagregister, kunt u zich wenden tot iedere gerechtsdeurwaarder in Nederland. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld de vraag of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt (art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens).
De gerechtsdeurwaarder zal uw identiteit verifiëren en u een uittreksel verstrekken binnen vier weken.

De gerechtsdeurwaarder kan een tegemoetkoming daarvoor vragen. De vergoeding van kosten en de hoogte daarvan is opgenomen in de artikelen 39 en 40 Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

Er is bankbeslag gelegd, wat moet ik doen?
De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen. Misschien heeft u al eerder gemerkt dat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen.

De bank heeft u rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Dat betekent dat de openstaande schuld verrekend wordt met het banksaldo. Het restant blijft van u en u kunt daar, na het vrijgeven van de bankrekening weer vrijelijk over beschikken.
Is het banksaldo lager dan de openstaande schuld, dan wordt het banksaldo in mindering gebracht op de schuld en zal er niets meer op uw rekening staan.

Meent u dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte beslag op uw bankrekening heeft gelegd? Bijvoorbeeld omdat hij ook al beslag op uw inkomen heeft gelegd, of het beslag is gelegd nadat u net uw inkomen heeft ontvangen? Dan kunt u met een advocaat naar de rechtbank gaan en een executiegeschil starten [art. 438 Rv] om aan de rechter te vragen en een oordeel te geven over de wijze van executie.

Bent u het niet eens met het handelen van de gerechtsdeurwaarder, dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtsdeurwaarderskantoor zelf of bij de tuchtrechter, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Wat is een bankbeslag?
Een bankbeslag is een beslag op al uw tegoeden (zoals bankrekeningen, aandelen of andere tegoeden) bij een bank.
De deurwaarder legt het beslag op al uw rekeningen bij dezelfde bank. De openstaande schuld wordt verrekend met het banksaldo. Het meerdere blijft op de rekening staan. Omdat de bank tijd nodig heeft om het beslag te verwerken wordt de rekening gedurende het beslag geblokkeerd.

Het bankbeslag wordt gelegd onder de bank door middel van een beslagexploot, waarin staat dat de gerechtsdeurwaarder alle gelden die onder die bank rusten in beslag neemt tot het bedrag van de schuld.

Het beslag wordt aan u overbetekend, binnen acht dagen na het leggen van het beslag. Soms weet u al eerder dat er beslag is gelegd, omdat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen.

De kosten van het beslag zijn € 168,56 ex. btw (tarief januari 2017). Daar komen de kosten van de overbetekening bij, € 68,07 ex. btw (tarief januari 2017).

Let op: Ook de bank rekent kosten voor een bankbeslag, dat kan per bank variëren. De kosten staan vermeld in de algemene voorwaarden van uw bank.

Wat is een executoriale titel?
Een executoriale titel is een uitspraak van de rechter of een akte van de notaris, waarboven staat ‘In naam van de Koning’. Op basis van de executoriale titel kan de gerechtsdeurwaarder over gaan tot beslaglegging.
De titel moet wel eerst aan u uitgereikt worden door de gerechtsdeurwaarder.

Ook een dwangbevel is een executoriale titel. Een dwangbevel is ook te herkennen aan de woorden ‘In naam van de Koning’. Een dwangbevel komt van een instantie als

Wat is een beslag op roerende zaken?
Een beslag roerende zaken kan betrekking hebben op de inboedel, ook de auto is een roerende zaak en kan door de deurwaarder in beslag genomen worden.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op alle spullen in huis, behalve op het nodige bed en beddengoed en de kleding die iemand aanheeft en de voorraad eten en drinken (voor een maand). Ook kan de gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen op de gereedschappen als iemand dat nodig heeft voor zijn persoonlijk bedrijf (bijvoorbeeld de zelfstandige timmerman), de boeken die nodig zijn voor het beroep (van bijvoorbeeld de advocaat, geneesheer of geestelijke), en de werktuigen en gereedschappen voor de ‘beoefening van kunsten’ (bijvoorbeeld muziekinstrumenten).

Aan de schuldenaar is de executoriale titel betekend. Ook is bevel gedaan om binnen twee dagen de schuld te betalen.

De deurwaarder komt binnen de woning (al dan niet met behulp van de politie) en beschrijft nauwkeurig op welke goederen hij beslag legt.

Binnen drie dagen daarna wordt het proces-verbaal waar de goederen waarop beslag wordt gelegd, in beschreven staan, betekend. Tegelijk of na drie dagen wordt de datum en tijd van de verkoop aangezegd. Daarna wordt ook de verkoop aangekondigd door het aanplakken van het biljet op de deur of het raam. Ook wordt in het plaatselijk dagblad de verkoop aangekondigd.

Daarna worden de goederen bij opbod verkocht.

Op de pagina juridische begrippen leest u wat de meest voorkomende begrippen inhouden.

Ik ben werkgever en mijn werknemer heeft schulden

De gerechtsdeurwaarder vraagt informatie over mijn medewerker, mag dat?
Ja dat mag. Voorafgaand aan het leggen van een beslag op loon doet de gerechtsdeurwaarder een verzoek om informatie bij de werkgever. De informatie helpt de gerechtsdeurwaarder om de afweging te maken of het zinvol is om beslag op het inkomen te leggen.

De gerechtsdeurwaarder mag op grond van artikel 475g lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering informeren bij de werkgever of iemand werkzaam is bij de betreffende organisatie.

De informatie die minimaal verstrekt dient te worden op een informatieverzoek van een gerechtsdeurwaarder (te vinden in artikel 475g lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering):

  • De bevestiging of ontkenning van het feit of er aan de desbetreffende werknemer periodieke betalingen worden verricht (maw: of de werknemer waarnaar wordt geïnformeerd loon ontvangt van uw organisatie)
  • De termijn van de betalingen (bijvoorbeeld: maandelijks, eens per vier weken, wekelijks)
  • De omvang van de betalingen na aftrek van wettelijke inhoudingen (inkomstenbelasting), eventuele (collectieve) ziektekostenverzekeringen, pensioenspaarregelingen en/of andere vormen van oudedagsvoorzieningen.
  • Eventuele overige beslagen die reeds op dit inkomen zijn gelegd en de gegevens van de gerechtsdeurwaarder(s) die die beslagen hebben gelegd

De werkgever is verplicht desgevraagd schriftelijk te antwoorden.

De gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar en (onder meer) belast met de tenuitvoerlegging van vonnissen. In dat kader wordt de informatie opgevraagd. Het betreffende vonnis hoeft de gerechtsdeurwaarder niet te overleggen.

Mocht u zich afvragen of degene die bij u het verzoek doet daartoe bevoegd is, dan kunt u het register gerechtsdeurwaarders raadplegen.

De gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, wat nu?
Loonbeslag, beslag op inkomen, is een vorm van derdenbeslag. Onder de derde (de werkgever) wordt beslag gelegd op vorderingen die de geëxecuteerde (de schuldenaar) op de derde heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding (de arbeidsovereenkomst) rechtstreeks zal krijgen.

Art. 475 Rv bepaalt hoe een derdenbeslag wordt gelegd. U weet door dit artikel hoe een loonbeslag eruit ziet als het wordt gelegd, en welke onderdelen het loonbeslag bevat. Ook is lid 2 belangrijk, er is namelijk een mogelijkheid tot elektronisch derdenbeslag, dat scheelt veel tijd en werk. Heeft uw organisatie veelvuldig te maken met inkomensbeslagen en u wilt hier meer van weten, neemt u dan contact op met SNG.

Het beslag komt tot stand op het moment dat het deurwaardersexploot aan (een medewerker van) de werkgever wordt betekend. Voor de beslaglegging zal de executoriale titel (bijvoorbeeld het vonnis) al aan de schuldenaar zijn betekend (art. 432 Rv). Van het beslag raakt de schuldenaar pas nadien op de hoogte, door overbetekening van het beslagexploot (art. 475i Rv). Wat inhoudt dat binnen 8 dagen na beslaglegging de gerechtsdeurwaarder het exploot aan de schuldenaar dient te betekenen.
Aan het beslag onder een derde op een of meer vorderingen van de schuldenaar tot periodieke betalingen, zoals een loonbeslag, is een beslagvrije voet verbonden (art. 475b Rv).

Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van de schuldenaar en zijn eventuele partner. De schuldenaar moet deze gegevens aanleveren aan de gerechtsdeurwaarder.
Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is verplicht mee te werken.

Als de deurwaarder het beslag heeft gelegd, moet de werkgever verklaring doen. Als beslag wordt gelegd op het inkomen van uw werknemer bent u als werkgever verplicht om na vier weken schriftelijk verklaring te doen van de vordering en zaken die door het beslag zijn getroffen het volgende. Er is een modelverklaring beschikbaar. Gerechtsdeurwaarders hanteren soms een eigen model, dat echter geen andere gegevens mag vragen dan in de modelverklaring genoemd. De deurwaarder zal in het algemeen bij het beslag een modelverklaring in tweevoud aanhechten. Laat de derde na zijn verklaring te staven, dan vergroot hij de kans door betwisting van zijn verklaring in een verklaringsprocedure betrokken te worden. (artt. 476a en 476b Rv)

De werkgever die verklaring heeft gedaan, is verplicht de volgens de verklaring verschuldigde geldsommen aan de deurwaarder te voldoen, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet. (art. 477 Rv)

De wet bepaalt dat wanneer de werkgever geen verklaring doet, hij kan worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag op de werknemer is gelegd als ware hij zelf schuldenaar. Ook kan de werkgever in dat geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Kosten die door het niet doen van verklaring nodeloos zijn veroorzaakt zijn voor rekening van de werkgever. Ook de werkgever die wel verklaring heeft gedaan, maar zijn verplichting tot betaling of afgifte niet nakomt, kan door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van de verplichting (art. 477a Rv).

Kan dit niet digitaal?
Jazeker, sinds enkele jaren bestaat het e-derdenbeslag. Via het e-beslagennetwerk kan een deurwaarder elektronisch beslag leggen onder een derde. Het e-beslag bestaat onder meer uit het elektronisch exploot en een bestand met gegevens dat door de derde geautomatiseerd in de eigen administratie verwerkt kan worden.

Nog een gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, mag dat?
Jazeker. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van de beslagvrije voet en dus de hoogte van de afdracht aan de gerechtsdeurwaarder. Mochten zaken wijzigen dan zal de eerst beslagleggend deurwaarder contact met u opnemen.

Er zijn meerdere beslagleggers op het loon van mijn medewerker, aan wie moet ik nu afdragen?
Aan de eerst beslagleggend deurwaarder. De eerst beslagleggend deurwaarder regelt de verdeling van de afdracht over alle beslagleggers. Soms wijzigt de afdrachtrichting. Bijvoorbeeld omdat de vordering van de eerst beslagleggend deurwaarder is voldaan. Maar het kan ook dat een preferente beslaglegger beslag voorrang heeft. Bekend is bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dit geval legt de eerst beslagleggend deurwaarder aan u uit aan wie u moet afdragen.

Ik heb toch nog vragen over deze beslaglegging, wat kan ik doen?
Neem contact op met het gerechtsdeurwaarderskantoor, zij zullen u graag meer uitleg geven. Op de website www.financieelgezondewerknemers.nl staan tips hoe u medewerkers kunt helpen bij schulden en geldzorgen.

Ik ben schuldeiser

Hoe pak ik het aan?
Een bedrijf kan zelf een aanmaning versturen. Daarbij mogen ook incassokosten berekend worden, van belang is of de debiteur een consument is of een bedrijf.
Als uw debiteur een consument is, dan is de staffel van de Wet Incassokosten (WIK) van toepassing.

U kunt ook een gerechtsdeurwaarder inschakelen, deze kan met zijn ervaring op dit terrein u ontzorgen en een prettige bijkomstigheid is dat alles in een hand is. Zo kan de gerechtsdeurwaarder voorzien in zowel minnelijke als gerechtelijke incasso en nagaan of de vordering voor de rechter te bewijzen is. Zoekmachine deurwaarderskantoor

Als betaling uitblijft na afloop van de betalingstermijn (14 dagen) is de debiteur ‘in verzuim’. De WIK verplicht u om een aanmaning te versturen, waar nog geen kosten aan verbonden zijn. U biedt dan opnieuw een termijn van 14 dagen na ontvangst, ook kondigt u in deze brief aan dat u incassokosten in rekening zal brengen als betaling opnieuw uitblijft.

Is uw debiteur een bedrijf, dan is de WIK niet van toepassing. U mag wel incassokosten in rekening brengen als u dat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden bent overeengekomen. Noem daarin ook het bedrag of de staffel van de incassokosten. Bent u niets overeengekomen, dan kunt u aansluiting zoeken bij de staffel in de WIK. Incassokostencalculator

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij jullie terecht?
Ja. Neem voor verdere informatie contact op met ons kantoor.

Ik ken iemand met schulden

Ik ken iemand met schulden, wat kan ik doen?
Is iemand naar u toegekomen en vertelt deze over zijn of haar schulden? Dan wilt u die persoon wellicht helpen. In Nederland zijn er meerdere organisaties actief om te helpen bij het oplossen of aanpakken van schulden. Kijk bijvoorbeeld eens bij Eerste hulp bij schulden of de website van Schuldhulpmaatje. Ook het Nibud biedt informatie en handige tools.

Het oplossen van schulden begint altijd bij inzicht, dus het openen van de post of e-mail. Probeer een overzicht te maken met alle openstaande schulden, de uitgaven en de inkomsten. Neem contact op met de deurwaarder en de schuldeisers en probeer afspraken te maken om de schulden te betalen. Kijk ook op Zelf je schulden regelen

Is professionele hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen.

Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de Wsnp en de website van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dit voorkomen?
Het beslag op de goederen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Het uitgangspunt is dat een gerechtsdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW). Als beslag op uw goederen wordt aangezegd, is het verstandig contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor voordat de beslaglegging plaatsvindt.

Mijn minderjarig kind heeft schulden en nu wordt gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?
Het beslag op de goederen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Het is in ieder geval altijd verstandig contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om de situatie te bespreken.

Er kan beslag worden gelegd op de goederen van de minderjarige, want ook minderjarigen kunnen vermogen hebben en schulden. U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw minderjarige kinderen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier waarop de schuld is ontstaan; door een aankoop, door schade of een boete. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol. Feitelijk kan geen beslag worden gelegd op de goederen van u als ouder, tenzij u ook bent veroordeeld.

Ik heb te maken met een gerechtsdeurwaarder

Hoe weet ik of ik te maken heb met een echte gerechtsdeurwaarder aan de deur?
U kunt dat op meerdere manieren controleren.
Een gerechtsdeurwaarder kan zich legitimeren met de gerechtsdeurwaarderspas.
Via het register gerechtsdeurwaarders kunt u controleren of degene aan uw deur daadwerkelijk gerechtsdeurwaarder is. Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn lid van onze organisatie. Vul de achternaam in de zoekbalk in, u kunt deze vinden bovenaan het stuk dat aan u is overhandigd, bij de aanhef: “heb ik, [NAAM en ACHTERNAAM].

Ik heb over de post een brief ontvangen, hoe weet ik of deze brief van een gerechtsdeurwaarderskantoor afkomt?
Veel gerechtsdeurwaarderskantoren houden zich ook bezig met incasso. Als u niet zeker weet of u te maken heeft met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarderskantoor, dan kunt u in het register gerechtsdeurwaarders de naam van het bedrijf invullen en zo controleren of het bedrijf bekend is. Alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland zijn bekend bij het register gerechtsdeurwaarders.

Ik heb een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder gekregen, wat moet ik doen?
De gerechtsdeurwaarder zal u uitleg geven over de dagvaarding.Lees uiteraard ook de dagvaarding. Bent u het oneens met de dagvaarding? Dan kunt u zich verdedigen bij de rechter. Hierover wordt ook in de dagvaarding uitleg gegeven.

Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen, want ik ben verhuisd. Dan is de dagvaarding niet geldig, toch?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of u de adreswijziging tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente en/of aan uw schuldeiser. Belangrijk om te weten is dat de gerechtsdeurwaarder binnen 14 dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding het adres van de geadresseerde heeft gecontroleerd in de gemeentelijke basisadministratie.

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?
Stuur de brief ongeopend retour aan de afzender en schrijf op de envelop dat de geadresseerde niet op het adres woonachtig is. Ontvangt u vaak post voor mensen die niet op uw adres wonen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om aan te geven dat u post ontvangt voor iemand die niet op uw adres woont.

Ik heb geen schuld, waarom krijg ik dan toch een dagvaarding?
De opdrachtgever heeft de gerechtsdeurwaarder de opdracht gegeven om de dagvaarding te betekenen. De gerechtsdeurwaarder mag die opdracht niet zomaar weigeren. De gerechtsdeurwaarder mag niet beoordelen of er wel echt een schuld is, dat is de taak van de rechter. Bij de rechter kunt u zich verdedigen en bewijzen dat u geen betaling verschuldigd bent. De rechter bepaalt vervolgens wie er gelijk heeft.

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?
Dat is mogelijk. U maakt dan samen een afspraak over het terugbetalen van de schuld. Dat betekent dat u én de schuldeiser het eens moeten zijn over de afspraak. U kunt een voorstel doen aan de gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder zal over uw voorstel overleggen met de schuldeiser. U mag een betalingsregeling weigeren, ook de schuldeiser mag een voorstel voor een betalingsregeling weigeren.

Belangrijk is om te weten dat als een betalingsregeling is afgesproken iemand zich er heel streng aan moet houden. Bijvoorbeeld, als het afgesproken bedrag te laat wordt betaald, dan vervalt de hele regeling en kan de gerechtsdeurwaarder alsnog dagvaarden of beslag leggen (als er al een vonnis is).

Ik heb een e-mail gestuurd naar het deurwaarderskantoor en ik heb nog steeds niets gehoord!
Uw e-mail dient op een redelijke termijn beantwoord te worden. Een redelijke termijn is ongeveer twee weken.

Er ligt beslag op mijn inkomen

Mag dat zomaar?
Nee, niet zomaar. Dat mag alleen als de rechter u heeft veroordeeld tot betaling van deze schuld, of als er sprake is van een overheidsschuld (zoals een niet betaalde boete of niet betaalde bestuursrechtelijke premie door een schuld bij de zorgverzekeraar). U heeft in dat laatste geval al eens een dwangbevel ontvangen.

Het beslag op het inkomen kan misschien nog voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Wat is dat? Beslag op mijn inkomen?
De gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld om een schuld op u te verhalen. De rechter heeft u veroordeeld tot betaling van deze schuld, of u heeft bijvoorbeeld een boete niet betaald.

De gerechtsdeurwaarder heeft beslag op uw inkomen gelegd. Dat doet hij bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie. Binnen acht dagen na beslaglegging zal de gerechtsdeurwaarder aan u het beslag betekenen, zodat u ook op de hoogte bent van het beslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld.

De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken.

Wat is de beslagvrije voet?
De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit. Want het bedrag is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor u en de leden van uw huishouden. Ook de premie voor uw zorgverzekering valt hieronder.

De beslagvrije voet bedraagt ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u of uw partner. De gerechtsdeurwaarder rekent de beslagvrije voet voor u uit. Daarvoor heeft hij informatie nodig. U moet de gerechtsdeurwaarder informeren over:

  • de hoogte van uw ziektekostenverzekering,;
  • de hoogte van uw huur of hypotheek;
  • de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

Vul daarom altijd de vragenlijst in die de deurwaarder bij het beslag op het inkomen aan u heeft overhandigd. Vul deze ingevulde vragenlijst op naar het adres bovenaan de brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zo weet de deurwaarder zeker dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

Als na verloop van tijd uw inkomen wijzigt of andere zaken wijzigen, zoals de hoogte van de ziektekostenverzekering, breng dan de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte. Zo kan hij de beslagvrije voet opnieuw uitrekenen.

Het kan helpen om in de beslagvrije voet module een berekening te maken van de beslagvrije voet. Zo krijgt u inzicht in de hoogte van de beslagvrije voet en u kunt het resultaat ook doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder, zodat hij kan zien welke berekening u heeft gemaakt. Vergeet dan niet het dossiernummer in te vullen.

Hoe komt de gerechtsdeurwaarder aan de gegevens die nodig zijn voor de beslagvrije voet?
De gerechtsdeurwaarder heeft al wat informatie van u, hij weet wie u bent en waar u woont, doordat hij het BRP mag raadplegen. Ook weet hij van wie u uw inkomen ontvangt en wat de hoogte van het inkomen is, dat komt doordat UWV een register bijhoudt van alle werkenden en mensen die een uitkering krijgen en de gerechtsdeurwaarder dat register mag raadplegen.

Wanneer hij beslag op het inkomen legt, vraag hij aan de werkgever of uitkeringsinstantie om een verklaring in te vullen waarin de werkgever/uitkeringsinstantie bevestigt dat u inkomen ontvangt, omdat u daar werkt of recht heeft op een uitkering, wat de hoogte van het bruto inkomen is en de in te houden belastingen e.d. die de werkgever/uitkeringsinstantie voor u inhoudt en de hoogte van het vakantiegeld en wanneer dat uitbetaald zal worden.

De gerechtsdeurwaarder heeft al wat informatie van de schuldenaar. Hij weet wie de schuldenaar is en waar diegene woont, doordat hij het Basisregistratie Personen (BRP) mag raadplegen. Ook weet hij van wie de schuldenaar het inkomen ontvangt en wat de hoogte van het inkomen is van de afgelopen drie maanden. Dat komt doordat UWV een register bijhoudt van alle werkenden en mensen die een uitkering krijgen, dat register mag de gerechtsdeurwaarder raadplegen.

De basis beslagvrije voet kan worden verhoogd of verlaagd. Dat heeft te maken met de premie van de ziektekostenverzekering, zorgtoeslag, de woonkosten, huurtoeslag en/of het kindgebonden budget. Ook het inkomen van de partner en andere inkomsten waarop geen beslag rust kunnen van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Deze informatie voor verhogingen of verlagingen van de beslagvrije voet, moet door u worden aangeleverd en u kunt dat doen door de vragenlijst in te vullen die de gerechtsdeurwaarder u heeft gegeven bij het beslag op inkomen.

Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan deze brief. Het is belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom (bank)afschriften of loonstroken mee als uw antwoorden hierop bevestigd staan, als de deurwaarder daarom vraagt. Dit zijn bewijsstukken, zodat de deurwaarder zeker weet dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

Als na verloop van tijd uw inkomen wijzigt of andere zaken wijzigen, zoals de hoogte van de ziektekostenverzekering, breng dan de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte. Zo kan hij de beslagvrije voet opnieuw voor u uitrekenen.

De gerechtsdeurwaarder heeft mijn beslagvrije voet gehalveerd of stopgezet, mag dat?
De gerechtsdeurwaarder mag alleen de beslagvrije voet halveren als u weigert informatie te verstrekken over het inkomen van uw partner. De gerechtsdeurwaarder mag de beslagvrije voet niet stopzetten of op nihil stellen. Dat mag alleen in het geval dat de gerechtsdeurwaarder vermoed dat u in het buitenland woont, bijvoorbeeld omdat u niet ingeschreven staat bij de gemeente.

Mijn beslagvrije voet klopt niet, wat nu?
Zorg dat de gerechtsdeurwaarder op de hoogte is van uw maandelijks inkomen, de hoogte van de woonkosten (huur of hypotheek) en de hoogte van de zorgpremie. Ook wil de gerechtsdeurwaarder van u weten of en hoeveel huurtoeslag en/of zorgtoeslag u ontvangt. U moet van deze zaken bewijs aanleveren. 

Vul daarom altijd de vragenlijst in die de deurwaarder bij het beslag op het inkomen aan u heeft overhandigd. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan de brief. Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zodat de deurwaarder zeker weet dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

Het kan helpen om in de beslagvrije voet module een berekening te maken van de beslagvrije voet. Zo krijgt u inzicht in de hoogte van de beslagvrije voet voor u en u kunt het resultaat ook doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder, zodat hij kan zien welke berekening u heeft gemaakt. Vergeet niet het dossiernummer in te vullen.

Het vrij te laten bedrag (VTLB) is hoger dan de beslagvrije voet, maakt de gerechtsdeurwaarder een fout?
Nee. De beslagvrije voet is iets anders dan het vrij te laten bedrag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen dan wordt een beslagvrije voet uitgerekend door de gerechtsdeurwaarder. Van een vrij te laten bedrag (VTLB) is sprake wanneer de WSNP, de schuldsanering, van toepassing is verklaard. Omdat ze allebei een andere oorsprong en een ander doel kennen verschillen ook de bedragen van elkaar. Dat verklaart ook waarom bepaalde onderdelen wel in het VTLB worden meegenomen, maar niet in de berekening van de beslagvrije voet.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn vakantiegeld?
Dat is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse inkomen. Iedere maand spaart uw werkgever een deel van uw inkomen op als vakantiegeld, dat eens per jaar wordt uitgekeerd. Als het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, kan beslag worden gelegd op het hele bedrag aan vakantiegeld.

Is het maandelijks inkomen steeds onder de beslagvrije voet is gebleven? Of had u een wisselend inkomen in de afgelopen maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, waardoor u soms minder en soms meer dan de beslagvrije voet verdiende? Dan kan alleen beslag worden gelegd op dat deel dat over is als het inkomen verrekend wordt met het de beslagvrije voet waar u recht op heeft.

Toelichting
Op 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor de uitbetaling van het vakantiegeld. In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat als het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel vatbaar is voor beslag.

Anders is dat in die gevallen waarin het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven of waarin de schuldenaar in de periode waarin het vakantiegeld werd opgebouwd een wisselend inkomen heeft genoten, waardoor het inkomen in sommige maanden beneden de beslagvrije voet bleef en in andere maanden daar bovenuit kwam. Het vakantiegeld is in de genoemde gevallen slechts vatbaar voor beslag voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.

De gerechtsdeurwaarder wil de beslagvrije voet niet opnieuw berekenen, mag dat?
Nee. De gerechtsdeurwaarder moet de beslagvrije voet opnieuw berekenen als er omstandigheden zijn die de beslagvrije voet verhogen. Stel de gerechtsdeurwaarder op de hoogte van de gewijzigde omstandigheden en stuur bewijsstukken mee. Hij is verplicht om de werkgever of uitkeringsinstantie direct te informeren over de hoogte van de beslagvrije voet.

Mijn beslagvrije voet was te laag, heb ik recht op geld terug?
Als de beslagvrije voet eerder te laag is vastgesteld, is het mogelijk dat het teveel ingehouden geld met terugwerkende kracht aan u wordt terug betaald. Als op uw inkomen beslag rust bent u verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie aan de gerechtsdeurwaarder, zodat hij een goede beslagvrije voet kan vaststellen [LINK]. Soms gaat dat verkeerd en wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld.

Als de beslagvrije voet nadien hoger wordt vastgesteld kan het teveel ingehouden geld worden terugbetaald. De deurwaarder doet dat zelf, of u kunt hem daarom vragen (per e-mail of per brief is het beste). Als hij het ingehouden geld nog niet heeft afgedragen aan de schuldeiser, dan kan hij u het teveel ingehouden geld terugbetalen.

Heeft hij het geld al aan de schuldeiser afgedragen? Dan kan hij u niets terugbetalen. Hij zal dan enig inzicht geven in de bedragen die zijn afgedragen en de tijdstippen waarop dit heeft plaatsgevonden. Dat betekent niet dat schuldeiser u niets hoeft te terug te betalen. De gerechtsdeurwaarder moet de schuldeiser hierover informeren. Als de schuldeiser niet wil terugbetalen, dan kunt u naar de voorzieningenrechter stappen. Dat kan gevolgen hebben, als het dossier al gesloten is, moet het heropend worden en de schuldeiser zal misschien opnieuw beslag moeten leggen. Dat brengt extra kosten met zich mee.

Belangrijk om te weten is dat alles dat afgedragen wordt, van de hoogte van de schuld afgaat. Ook als teveel afgedragen wordt. Het is dus nooit zo dat door een te lage beslagvrije voet u meer geld betaald heeft dan u strikt genomen zou moeten. Wanneer het teveel ingehouden geld wordt terugbetaald, betekent dat dus dat het openstaande bedrag weer hoger wordt.

Ik moet de kosten van de deurwaarder betalen

Kan ik de schuld direct aan de schuldeiser betalen zodat ik de kosten van de gerechtsdeurwaarder niet hoef te betalen?
Nee. Als de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder heeft ingeschakeld dan dient u de betalingen te doen aan het gerechtsdeurwaarderskantoor. Omdat de schuldeiser de deurwaarder heeft moeten inschakelen, moet u ook de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt aan de deurwaarder moeten betalen.

Welke kosten mag een gerechtsdeurwaarder in rekening brengen?
Alle kosten die hij maakt om de schuld te kunnen incasseren. Dat kunnen verschillende soorten kosten zijn: bijvoorbeeld incassokosten,  proceskosten, informatiekosten of beslagkosten/executiekosten.

Incassokosten zijn de kosten die gemaakt zijn om de rekening te laten betalen voordat de rechter om een uitspraak werd gevraagd. Bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning. Sinds 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten voor consumenten wettelijk bepaald. Dit is geregeld in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten/Wet Incassokosten. 

Als betaling uitblijft kan het nodig zijn om iemand voor de rechter te dagen (dagvaarden). Ook na de uitspraak van de rechter worden kosten gemaakt. Zo kost de betekening van het vonnis met het bevel om binnen twee dagen te betalen geld. Deze kosten staan op het ‘exploot’, dat is het papier dat de gerechtsdeurwaarder aan u uitreikt (betekening). In sommige gevallen moet daar ook btw over betaald worden. Als dat zo is, staat dat ook op het exploot.

De gerechtsdeurwaarder moet ook nog onderzoek doen naar bepaalde gegevens, ook die kosten worden in rekening gebracht. Deze kosten heten informatiekosten.

Ook is het soms nodig om beslag te leggen. Moet de gerechtsdeurwaarder beslag leggen om te zorgen dat de rekening betaald wordt, dan staan deze kosten vaak vermeld als ‘beslagkosten’ of ‘executiekosten’ op een overzicht van de openstaande kosten. De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag.

Ook wettelijke rente is een post die – vooral bij schulden die al lang bestaan – aanzienlijk kan zijn. In de uitspraak van de rechter staat de hoogte van de schuld genoemd, en vaak wordt daarbij ook genoemd dat wettelijke rente verschuldigd is tot de dag dat betaald is. Op internet zijn diverse websites te vinden waar de verschuldigde wettelijke rente die per jaar kan verschillen, kan worden opgezocht en uitgerekend.

Daarnaast moeten de proceskosten betaald worden, dat zijn de kosten die nodig waren om de rechter om een uitspraak te vragen. In het vonnis wordt dat ook vaak ‘de kosten van het geding’ genoemd. Dit is een vergoeding voor de kosten van degene die de schuldeiser heeft vertegenwoordigd bij de zitting en de griffierechten die betaald moeten worden voordat de rechter naar de zaak wil kijken.

De kosten van de deurwaarder zijn hoger dan de schuld, mag dat?
Dat kan voorkomen. Dat komt doordat de wet de hoogte van bijvoorbeeld de kosten voor een bankbeslag bepaalt. Die kosten zijn voor iedereen hetzelfde, het maakt dan niet uit of de hoogte van de schuld 100 euro is of 10.000 euro.

De rechter heeft meer dan eens geoordeeld dat sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid als de gerechtsdeurwaarder beslag legt waarbij tevoren al duidelijk is dat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengst. Het kan zo zijn dat de kosten die het beslag met zich meebrengt niet opwegen tegen de openstaande schuld. Het doorzetten van beslag en verkoop inboedel levert dan misbruik van bevoegdheid op.

Beslag op goederen van een te hoge waarde in verhouding tot de hoogte van de vordering kan eveneens buitenproportioneel zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de deurwaarder voor een geringe vordering beslag op een woning legt. Ook dan dienen minder ingrijpende alternatieven eerst geprobeerd te worden.

Een manier om daar bezwaar tegen te maken is het executiegeschil art. 438 Rv, samen met een advocaat kunt u aan de rechter vragen of de wijze van executie wel passend is.

Ik vraag me af of de kosten die de deurwaarder rekent wel kloppen, wat nu?
De deurwaarder is verplicht om op verzoek een specificatie van kosten te verstrekken. U kunt daartoe het beste uw verzoek schriftelijk doen en een e-mail sturen naar het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Kunt u geen antwoord vinden bij onze veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor zodat wij u verder kunnen helpen.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFO?